NEET
DAG

De nachtmodus van de website mag je niet missen!

De dagmodus van de website mag je niet missen!

  0034 669 579 105
  0034 972 542 020 - 0034 972 542 021
Bassegoda Park Bassegoda Park
NEET
DAG
0
Leere Einkaufstasche
MIJN ACCOUNT 

REGLEMENT VAN ORDE

Art. 1. Een ieder die zich inschrijft en toegang heeft tot de camping, is verplicht dit reglement en andere voorschriften uit de van kracht zijnde wetgeving, na te leven (Art. 31 Llei 13/2002)

Onderdeel van dit reglement zijn alle particuliere bepalingen van de Camping, die in het openbaar aangekondigd worden

Art. 2. Er wordt alleen toegang verleend aan personen die met een minimaal noodzakelijke uitrusting, gaan kamperen. Geen toegang hebben minderjarigen, onder de 18 jaar, als ze niet begeleid worden door een meerderjarige, die zich uitdrukkelijk verantwoordelijk verklaart, voor het gedrag van de minderjarige (O. 11/7/86-art. 30.2 en 3).

Geen toegang wordt verleend aan diegenen, die schulden hebben bij het bedrijf, wegens eerder aan hen verleende diensten, bedragen die indertijd niet betaald zijn.

Art. 3. De toegang van honden tot de camping is alleen mogelijk, als er beschikt wordt over een gepaste vergunning en het overeenkomstig tarief betaald wordt. Het dier moet permanent aangelijnd zijn, zelfs op het eigen perceel. De eigenaren van de dieren zijn verantwoordelijk voor de eventuele schade die die dieren zouden kunnen veroorzaken.
Huisdieren zijn toegestaan in de daarvoor bestemde huuraccommodaties van de camping. Dit moet worden aangegeven op het moment van boeking.

Art. 4. De klant moet zijn identiteit en die van zijn begeleiders aantonen, met de papieren die, volgens de maatstaven van de campingdirectie, voldoende zijn en hij/zij zal de voor het register noodzakelijke documenten ondertekenen (O.11/7/86-art.32).

Art. 5. De geldige tarieven bevinden zich op het officiële bord. De dagprijzen worden berekend over het aantal overnachtingen. De campingdag eindigt om 12.00 uur. Er wordt minimaal een dag berekend en het vertrek na 12 uur betekenen een dag meer. (O.11/7/86-art.28.2).

Art. 6. De tenten, caravans en andere voertuigen, moeten tijdens de openingstijden van de camping op de daartoe aangewezen plaatsen op- en neergezet worden.
Op het perceel mag alleen maar staan: een caravan, een voortent, een keukentent en de auto. De plaats voor deze elementen op het perceel, zal door het personeel van de camping worden aangewezen, zodat de esthetiek behouden blijft.

Het parkeren van het voertuig tijdens het verblijf op de camping is alleen maar toegestaan op het eigen perceel of op de parkeerplaats buiten de camping.
Voor veranderingen van plaats of perceel moet eerst toestemming gevraagd worden.

Art. 7. De electrische aansluiting moet aangevraagd worden op het moment van inschrijving. Het is verplicht, dat de afnemer beschikt over een kabel met antivocht-omhulsel (1000V) en een geaarde stekker. Alleen het daarvoor aangestelde personeel mag aansluiten. In geen geval mag het verbruik meer zijn dan het maximaal toegestane potentiaal, het is dus verboden electrische apparaten aan te sluiten die gezamelijk het gecontracteerde potentiaal overschrijden, en het is verboden de installatie te dien einde te manipuleren.

Art. 8. Alle diensten die de Camping verleent en die volgens het van kracht zijnde toeristische normenstelsel niet vereisd zijn, zijn geheel vrijwillig en daarom kan de verlening ervan ieder moment geheel of gedeeltelijk stop gezet worden.

Art. 9. Aanbevolen wordt om op de camping de voertuigen zo min mogelijk te gebruiken en de snelheid te beperken tot 10 km/uur. Het gebruik voor sport- en/of recreatieve doeleinden van en het leren rijden met ieder willekeurig voertuig, in het bizonder met de motor is verboden. De overtreder van deze norm zal civiel of strafrechtelijk verantwoordelijk zijn voor de ongelukken die zouden kunnen gebeuren.

Het is verboden om tussen 23.00 uur en 8.00 uur, met voertuigen te rijden, behalve in noodgevallen, als daar vantevoren toestemming voor is gegeven,. Alle kampeerders die in die tijd aankomen of willen vertrekken moeten hun voertuig op de parkeerplaats buiten de camping parkeren.

Art. 10. De kampeerder kan toestemming krijgen voor het uitnodigen van familie en/of vrienden, op zijn eigen verantwoording, uitsluitend voor een beperkte tijdsduur en als het vantevoren opgegeven is, door het identiteitsdocument af te geven en de vastgestelde prijs voor het bezoek te betalen, als het verblijf langer is dan een uur. De bezoeker is verplicht de normen van dit reglement van orde na te komen. De bezoekers moeten voor sluitingstijd de camping verlaten en mogen er in geen geval overnachten als ze niet van te voren zijn ingeschreven.

Art. 11. De rusttijden zijn van 24.00 uur tot 8.00 uur. Gedurende deze tijd zal de klant ervoor zorgen, geen lawaai te maken noch te schreeuwen en hij/zij zal het volume van de geluidsapparatuur en verlichting zo afstellen, dat de buren er geen last van hebben. Tussen 23.00 uur en 24.00 uur, moeten de gespreksgroepjes zachter gaan praten.

Art. 12. Om was op te hangen, moeten opvouwbare rekjes worden gebruikt of speciale rekjes voor caravans, opdat andere mensen niet gehinderd worden en het niet zo in het oog valt.

Art. 13. Alle activiteiten van de camping waaraan kinderen meedoen, worden op verantwoording van de ouders gedaan.

Art. 14. Minderjarigen zijn te allen tijde de verantwoordelijkheid van hun ouders of verzorgers, zelfs tijdens activiteiten in de Bassiclub. Minderjarigen moeten worden vergezeld door een volwassene en mogen de activiteit verlaten wanneer ze dat willen.

Art. 15. Verplichtingen

a) Zich onderwerpen aan de particuliere normen van de directie van de camping, die als doel hebben de goede orde te handhaven en de camping goed te laten functioneren.
b) Het respecteren van de bestaande plantengroei en het vermijden van handelingen of het gebruik van elementen, die schade zouden kunnen veroorzaken.

c) Het respecteren van de installaties in het algemeen, door ze zoals het hoort te gebruiken en ze netjes achter te laten, waardoor ze weer gebruikt kunnen worden, alsmede het terrein wat door tenten wordt bezet.
d) Het in acht nemen van de logische normen van samenleving en publieke orde, en ze tot het uiterste doorvoeren, als dat nodig is, rekening houdend met de bizonderheden van het kamperen.

e) Het inlichten van de directie van de camping in geval van besmettelijke ziektes.
f) Het gebruik van zakken die afgesloten kunnen worden voor de vuilnis en die in de daarvoor bestemde containers buiten de camping te deponeren. Het betalen van de gebruikte diensten punktueel, overeenkomstig de vastgestelde tarieven en condities.
h) Het verlaten van de camping met alle bezittingen, aan het eind van het gecontracteerde verblijf.
i) Het beschikken over een individueel brandblusapparaat.
j) Het beschikken over een wettelijke aansprakelijkheids verzekering.
k) Het beschikken over vergunningen voor butagas of propaangas.
l) Het nemen van voorzorgsmaatregelen ter bescherming van bezittingen en waardevolle voorwerpen.
m) Het respecteren van het reglement van het zwembad.

Art. 16. Verboden

a) Het beoefenen van sporten of spelen, die gevaarlijk kunnen zijn of de andere kampeerders kunnen hinderen.
b) Het maken van vuur op het terrein. Met een butagaskookstel of een barbeque met houtskool altijd de maximale veiligheidsmaatregelen nemen.
c) Het maken van een vaste installatie op de camping: houten luifels, metalen keukens, platformen etc.
d) Het bezit van wapens of voorwerpen die ongelukken kunnen veroorzaken.
e) Het deponderen van afval naast de daarvoor bestemde containers.
f) De installatie op de percelen van hekken, afsluitingen of schermen en ieder ander element waarvoor vantevoren geen toestemming is gevraagd.
g) Het uitvoeren van handelingen die de hygiëne of het aanzien van de camping, zouden kunnen benadelen.
h) Opslag van voorwerpen onder de caravan.
i) Het aan de bomen vastbinden, vastspijkeren of aanplakken van ieder willekeurig voorwerp en verlichtingsapparatuur.
j) Het parkeren van de voertuigen op de wegen of op de vrije percelen.

k) Het gebruik van de openbare fontijnen voor de afwas.
l) De toegang tot de badkamer met de bak van de chemische toiletten. Er zijn speciale plaatsen, waar ze geleegd kunnen worden. Dit alles om gezondheidsredenen.
m) Het wassen van voertuigen op de camping.
n) Het planten van planten, het maken van gleuven en gaten.

Art. 17. Het is niet toegestaan tenten of caravans leeg te laten staan, daar is nadrukkelijk toestemming voor nodig van de directie van de camping.

Art. 18. In geval er niet betaald wordt of bij achterlating, kan de directie van de camping de kampeerelementen naar een nieuwe plaats buiten de kampeerzone verhuizen, waar de veiligheidsvoorwaardes die door de camping worden geboden, niet gelden, opdat het perceel vrij komt.

Art. 19. Behalve wanneer er andere voorwaardes overeengekomen zijn, loopt de betalingstermijn van de voor het verblijf of de verleende dienst berekende kosten, af aan het einde van de dag (12 uur). Dientengevolge kan de betaling van de verlopen dagen altijd van de klant eisen. Onder bizondere omstandigheden en volgens de maatstaven van de directie, kan een vooruitbetaling gevraagd worden.

Art. 20. De kampeerder die een aspect van dit reglement overtreedt, wordt verzocht de camping te verlaten en, in het geval hij/zij dat niet vrijwillig doet, zal hij/zij door de directeur, die daartoe officiëel gemachtigd is, eruit gezet worden en als dat nodig is, wordt daarbij de hulp ingeroepen van de openbare orde (O.11/7/86-art. 30.2)

Art. 21. Het bedrijf van de camping is niet verantwoordelijk voor diefstal, ontvreemdingen of schade, waar de kampeerder en zijn bezittingen slachtoffer van kan worden. Zij is ook niet verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt door brand die de kampeerders zelf hebben veroorzaakt of door hun toebehoren, noch die veroorzaakt wordt door atmosferische impacten of ieder andere oorzaak, buiten het bedrijf om.

Art. 22. Door zich alleen maar in te schrijven bij de camping, erkent de klant dit reglement van orde en alle andere particuliere normen die in de tweede paragraaf van het eerste artikel bedoeld worden.

De directie staat te uwer beschikking bij twijfels, opheldering of voorstel.
Wij verzoeken u om uw medewerking opdat u van een aangenaam en rustig verblijf kunt genieten.

 

Top