NIT
DIA

No us perdeu el mode nocturn del web!

No us perdeu el mode diürn del web!

  0034 669 579 105
 0034 972 542 020 - 0034 972 542 021
Bassegoda Park Bassegoda Park
NIT
DIA
0
Cistella buida
El meu compte 

REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR

Art. 1r. Tota persona que s'inscrigui i accedeixi al Càmping estarà obligada a complir aquest reglament i altres disposicions previstes en la legislació en vigor (Art. 31 Llei 13/2002).

Forma part d'aquest reglament tota disposició particular del Càmping que s'exposi públicament.

Art. 2n. Només s'admetrà l'entrada a aquelles persones que vagin proveïdes de l'equip mínim necessari i que vagin a practicar l'activitat d'acampada. No s'admetrà l'entrada als menors de 18 anys que no vagin acompanyats d'una persona major d'edat i que expressament es faci responsable de la conducta del menor (O.11/7/86-art. 30.2 i 31).

No s'admetrà l'entrada a aquelles persones que siguin deutores de l'empresa per raó de serveis prestats amb anterioritat i els imports dels quals no s'hagin fet efectius en el seu dia.

Art. 3r. L'admissió de gossos al Càmping serà possible sempre que es disposi de la llicència pertinent i que es pagui la corresponent tarifa. Cal tenir permanentment lligat l’animal, fins i tot a la pròpia parcel·la. Els propietaris dels animals seran els responsables dels perjudicis que aquests puguin ocasionar.
Es permetrà l'entrada d'animals domèstics en els allotjaments de lloguer del càmping que estiguin habilitats a tal efecte. Caldrà especificar-ho al moment de fer la reserva.

Art. 4t. El client haurà d'acreditar tant la seva identitat com la dels seus acompanyants, amb la documentació que, a criteri de la direcció del Càmping, sigui suficient, i signarà els documents necessaris per al seu registre (O.11/7/86-art.32).

Art. 5è. Les tarifes vigents són les que es troben exposades en el cartell oficial. Els preus s'aplicaran per jornada d'acord amb el nombre de nits pernoctades. La jornada de càmping acaba a les 12:00 del migdia. Com a mínim, es meritarà una jornada i les sortides posteriors a les 12:00 suposaran una jornada més (O.11/7/86-art.28.2).

Art. 6è. La ubicació de tendes de campanya, caravanes i altres vehicles haurà de fer-se durant les hores d'obertura del Càmping i en les places que s'hagin assignat.
A la parcel·la només hi pot haver: una caravana, l’avancé, una tenda cuina i el cotxe. La ubicació d’aquests elements dins la parcel·la serà indicada pel personal del càmping, per tal de mantenir una estètica.

L’estacionament del vehicle durant l’estada al càmping només està autoritzat dins la pròpia parcel·la o al pàrquing de l’exterior del càmping.
Caldrà que els canvis d'ubicació o parcel·la s'hagin autoritzat prèviament.

Art. 7è. Caldrà sol·licitar la connexió elèctrica en el moment de la inscripció. L'usuari disposarà obligatòriament de cable amb mànega antihumitat (1.000 V) i clavilla amb presa de terra. Només el personal encarregat podrà efectuar la connexió. En cap cas el consum podrà sobrepassar la potència màxima concedida, per la qual cosa és prohibit la connexió d'aparells elèctrics que, en el seu conjunt, excedeixin aquesta potència contractada, així com la manipulació de la instal·lació amb aquesta finalitat.

Art. 8è. Qualsevol servei prestat pel Càmping sense que la normativa turística vigent ho exigeixi té caràcter d'absoluta voluntarietat i, per tant, se’n podrà suspendre la seva prestació, de manera total o parcial, en tot moment.

Art. 9è. Es recomana que dins del Càmping es facin servir els vehicles el mínim possible i limitant la seva velocitat a 10 km / h. No es permet l'ús esportiu, d'esbargiment, o pràctiques de conducció de cap mena de vehicles, en especial els de motor. L'infractor d'aquesta norma serà responsable civil o criminal de qualsevol accident que es pugui produir.
Queda prohibida la circulació de vehicles, excepte en cas d'emergències prèviament autoritzades, entre les 23:00 h i les 8:00 h. Tot campista que arribi o desitgi marxar entre aquestes hores, haurà de deixar el seu vehicle al pàrquing de l’exterior del càmping.

Art. 10è. El campista podrà obtenir autorització per introduir, sota la seva responsabilitat, familiars i/o amics, sempre per temps limitat i prèviament assenyalat, quan hagin dipositat el document acreditatiu de llur identitat i el pagament del preu establert per visita, si la seva estada es perllonga per més d’una hora. El visitant estarà obligat a complir les normes d'aquest Reglament de Règim Interior. Caldrà que els visitants surtin del recinte abans de l'hora límit establerta i, en cap cas, podran pernoctar-hi llevat que s'hagin inscrit prèviament.

Art. 11è. Les hores de silenci seran des de les 24:00 h fins les 08:00 h. Durant aquestes hores, el client mirarà de no fer cap mena de sorolls o crits, i ajustarà el volum dels aparells sonors i d'enllumenat de manera que no causin molèsties als seus veïns. Les tertúlies cal que siguin moderades de les 23:00 h a les 24:00 h.

Art. 12è. Per estendre la roba, cal utilitzar estenedors plegables o els especials de caravanes, per tal de no causar molèsties a altres persones i crear el mínim impacte visual possible.

Art. 13è. A totes les activitats del càmping en les quals hi participen nens i nenes, aquests estan sota la responsabilitat dels seus pares.

Art. 14è. Els menors d'edat són en tot moment responsabilitat dels seus pares o tutors, inclús durant les activitats dirigides al Bassiclub. Els menors hauran d'estar acompanyats d'un adult, i podran abandonar l'activitat quan ho desitgin.

Art. 15è. Obligacions

a) Sotmetre's a les normes particulars de la direcció del Càmping que tenen per objecte mantenir l'ordre i el bon funcionament d'aquest.
b) Respectar la vegetació existent i evitar les accions o l'ús d'elements que la puguin malmetre.
c) Respectar les instal·lacions en general, fent-les servir adequadament i deixant-les en condicions perquè es puguin tornar a utilitzar, fins i tot els espais ocupats per les tendes de campanya.
d) Observar les normes lògiques de convivència i ordre públic, extremant-les si cal, en consideració a les particularitats de l'activitat de càmping.
e) Comunicar a la direcció del Càmping els casos de malaltia contagiosa.
f) Recollir les deixalles de tot tipus en bosses tancades, i dipositar-les en els contenidors de l’exterior del càmping que existeixen amb aquesta finalitat.
g) Pagar puntualment els serveis utilitzats d'acord amb les tarifes i condicions establertes.
h) Abandonar el Càmping amb tots els efectes a la fi de l'estada contractada.
i) Disposar d'un extintor individual contra incendis.
j) Disposar d'una assegurança de responsabilitat civil a tercers.
k) Disposar dels permisos de gas butà o propà corresponents.
l) Adoptar les precaucions adequades per a la seguretat de les seves pertinences i valors.
m) Respectar el reglament regulador de l’ús de la piscina.

Art. 16è. Prohibicions

a) Practicar jocs o esports que puguin ser perillosos o molestar la resta de campistes.
b) Encendre en el terreny qualsevol mena de foc, llevat dels fogons de gas butà o barbacoes amb carbó sempre que s'adoptin les màximes mesures de seguretat.
c) Efectuar cap instal·lació fixa al càmping: avancés de fusta, cuines metàl·liques, tarimes, etc.
d) Estar en possessió de qualsevol tipus d'arma o objectes que puguin causar accidents.
e) Abandonar residus fora dels contenidors destinats a aquesta finalitat.
f) Instal·lar tanques, closes o tendals en les parcel·les ni tampoc qualsevol altre element pel qual no s'hagi obtingut autorització prèviament.
g) Realitzar qualsevol tipus d'actes que puguin danyar o perjudicar la propietat, higiene o aspecte del Càmping.
h) Emmagatzemar sota les caravanes qualsevol tipus d’objecte.
i) Lligar, clavar o enganxar qualsevol tipus d’objecte als arbres i als aparells d’enllumenat.
j) Estacionar els vehicles als vials o a les parcel·les lliures.
k) Utilitzar les fonts públiques per rentar vaixella.
l) Entrar amb els contenidors de wàters químics al servei. Hi ha llocs especials per abocar-los. Tot per motius de sanitat.
m) Rentar vehicles a l’interior del càmping.
n) Efectuar plantacions, regueres, regates, forats...

Art. 17è. No es permet deixar tendes de campanya o caravanes sense ocupants, llevat autorització expressa de la direcció del Càmping.

Art. 18è. En cas de no pagament o abandó, la direcció del Càmping podrà traslladar els elements d'acampada a un nou emplaçament fora de la zona d'acampada sense les condicions de seguretat que s'ofereixen en el càmping, per tal de deixar lliure i expedita la parcel·la.

Art. 19è. Llevat que es pactin altres condicions, el termini per al pagament de les quantitats meritades per estades o serveis vencerà al terme de la jornada (12 hores). Consegüentment, en tot moment, es podrà exigir del client el pagament de les jornades vençudes. En circumstàncies especials i a criteri de la direcció del Càmping, es podrà demanar el pagament per endavant.

Art. 20è. Es convidarà el campista que contravingui algun aspecte d'aquest Reglament a abandonar el Càmping i, en cas de no fer-ho voluntàriament, serà expulsat pel director, qui està oficialment facultat per fer-ho, per a la qual cosa podrà sol·licitar, si s'escau, l'auxili de les forces de l'ordre públic (O.11/7/86-art.30.2).

Art. 21è. L'empresa del Càmping no és responsable dels robatoris, sostraccions o danys de qualsevol mena de què puguin ser víctimes els campistes i els seus béns. Tampoc respondrà dels danys causats pels incendis ocasionats pels mateixos campistes o les seves pertinences, ni causats per incidències atmosfèriques o qualsevol altra causa aliena a l'empresa.

Art. 22è. El client, pel sol fet d'inscriure's en el Càmping, accepta conèixer i dóna la seva conformitat a aquest Reglament de Règim Interior i a totes les altres normes particulars a què es refereix el segon paràgraf de l'art. 1r.

La direcció queda a la seva disposició per a qualsevol dubte, aclariment o suggerència.
Preguem la seva col·laboració per gaudir d’una estada agradable i tranquil·la.

Top